Privacybeleid

BSE YMOND B.V.

BEENTJES SERVICE ENGINEERING

PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere
opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te
sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij
wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te
kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of
dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen
verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de
uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat
nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of
dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een
bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te
kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij
uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en
producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken
wij gebruik van een interne server ruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en
inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. De
boekhouding wordt bij een externe boekhouder opgeslagen in de cloud. Verder maken wij
gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere
bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen
wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een
offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw
persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant
bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van
zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd.
De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze
administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw
persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als
daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw
persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te
vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te
beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw
gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons
verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een
ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: J.H.M. Beentjes,
Waterland 15, 1948 RK Beverwijk, tel. 0251-249704 en mailadres info@bseymond.nl. Ook
met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Beverwijk, 23 mei 2018.